NATJEČAJ ZA PRODAJU VATROGASNOG VOZILA FAP 1314

Temeljem Odluke Upravnog odbora od 06. listopada 2022. godine, Upravni odbor
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj (u daljnjem tekstu DVD) objavljuje:

NATJEČAJ

za prodaju službenog vatrogasnog vozila FAP 1314 autocisterna u vlasništvu

Dobrovoljnog vatrogasnog društva Slunj
I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet prodaje je službeno vozilo u vlasništvu DVD-a:
– vrsta vozila: teretni automobil
– proizvođač: FAP
– tip vozila: 1314
– model vozila: 1314
– boja vozila: crvena
– broj šasije: 67204
– kategorija vozila: auto cisterna 7,500 l
– godina proizvodnje: 1978.
– vrsta motora: diesel
– snaga motora u kW: 107
– radni obujam motora u cm 3 : 8000
– registrirano do: odjavljen 07.07.2022.
– početna cijena: 20.000,00 kuna/2,654.46 eura

II. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem zatvorenih pisanih ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju
sve fizičke i pravne osobe, s prebivalištem odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore
kupca.

Vozila se mogu razgledati od 5. 12. 2022. do 9. 12. 2022. u vremenu od 7 do 15 sati u
dvorištu vatrogasnog doma u Slunju, Plitvička 9.
Ponuditelj/kupac pored ugovorene cijene snosi i sve druge zavisne troškove.

III. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda mora sadržavati:
– ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za
kontakt,
– presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno izvatka iz odgovarajućeg registra za
pravne osobe,
– ponuđenu kupoprodajnu cijenu

IV. DOSTAVA PONUDA

Pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
Dobrovoljno vatrogasno društvo Slunj, Plitvička 9, 47240 Slunj, s naznakom “Ponuda
za kupnju službenog vozila – ne otvaraj”. Ponude se dostavljaju do 13:00 sati 19. 12.
2022. godine na bilo koji način (poštom, osobno), kada će biti i  otvaranje ponuda.

Nepotpune ponude kao i ponude zaprimljene izvan roka neće se razmatrati.

V. ODABIR PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom kupoprodajnom cijenom, uz uvjet
da ponuditelj ispunjava sve uvjete propisane ovim natječajem.
Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti iznos kupoprodajne cijene, povoljnijom ponudom
će se smatrati ponuda ponuditelja koja je prije zaprimljena po redoslijedu zaprimanja.

VI. OSTALE NAPOMENE

Svi ponuditelji biti će pismenim putem obaviješteni o rezultatima natječaja u roku od osam
dana od dana otvaranja ponuda.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti ukupni iznos kupoprodajne cijene u roku od 2 (dva) dana
od objave rezultata, a ukoliko to ne učini smatrat će se da je odustao od ponude i gubi pravo
na kupnju vozila. U tom slučaju pravo na kupnju vozila ima ponuditelj s drugom
najpovoljnijom ponudom. DVD zadržava pravo da bez obrazloženja ne prihvati niti jednu
ponudu ili poništi natječaj u cijelosti i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema
ponuditeljima.

Zapovjednik DVD-a Slunj
Alen Holjevac

 

NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA FAP 1314